فرم استخدامپرسشنامه درخواست استخدام
 


جهت همکاری لطفاً فرم زير را تکميل نموده و ضمن آپلود عکس پرسنلی به آدرس ایمیل Rismankar_85@yahoo.com ارسال  نمائيد.

تاريخ تنظيم: 

1- مشخصات متقاضي کار
نام:  
                        
 نام خانوادگي :

نام پدر:                   

تاريخ تولد:                        محل تولد :

شماره شناسنامه :                    صادره از :                     دين :

وضعيت تأهل: مجرد     متأهل       افراد تحت تکفل         نفر 


محل خدمت:                    سال خدمت يا معافيت:                     نوع فعاليت:                     

وضعيت بيمه :                    شماره و تاريخ صدور:  

نوع گواهينامه رانندگي:              شماره و تاريخ صدور:      
 عنوان
 نام و نام خانوادگی شغل          تحصِلات     آدرس                                             شماره تلفن 

  پدر
         

 مادر
         

 خواهر
         

 برادر
         

 همسر
         

 

 

2- سوابق تحصيلي: 


آخرين مدرک تحصيلي  سال های تحصيلي   
 رشته تحصيلي 
              

 معدل کل  

 موضوع پايان نامه  نام ومحل تحصيل 


         3- سوابق تخصصي و آموزشي 

رديف            نام دوره              برگزارکننده                  مدت                      
                 توضيحات                      
                                          
 
 

     
 
 

     
 
 

     
4- سوابق کاري

 رديف  

     از      

     تا           محل خدمت        عنوان شغل            ميزان حقوق ومزايا             علت قطع همکاري         
 

           
 

           
 

           
5- ميزان آشنايي با زبان هاي خارجي: 


                               مکالمه                     درک مطلب               درک مطلب شفاهی                  نگارش

    
 نام زبان     
   
 متوسط   خوب    عالی    متوسط  خوب    عالی   متوسط   خوب    عالی   متوسط  خوب   

عالی   

 
 
                       

 
                       

 
                       


       
   
                                               

شغل مورد درخواست: حقوق و مزاياي درخواستي:

                                    


6- کار با کامپيوتر

دروه  تخصصي کامپيوتر

 
    Word
    


    Exsel  

 Windows

 Enternet

 آشنايی با نرم افزارهای حسابداری              

 متوسط
         

خوب
         

عالی
         
 


7- ساير اطلاعات 

ساير اطلاعات آموزشي: 

ساير اطلاعات تجربي:
 
نحوه آشنايي با شرکت را توضيح دهيد:
 
هدف شما از اشتغال چيست؟
 
آيا قادر به انجام مأموريت هستيد؟ بله خير توضيح دهيد: 

آيا قادر به انجام اضافه کاري هستيد؟ بله خير توضيح دهيد:
 
اگر با استخدام موافقت شود از چه تاريخي حاضر به همکاري خواهيد بود؟ 

وضعيت مسکن: شخصي            استيجاري

8- آدرس محل سکونت و معرف 

آدرس کامل و تلفن تماس: 

نام مؤسسه و آدرس کامل و تلفن محل کار قبلي: 

در کدام شرکت در حال حاضر اشتغال داريد؟ 

آيا با کارکنان فعلي شرکت نسبت داريد؟    نام ببريد: 

نام و آدرس کامل و تلفن منزل معرف:9- تعهدات
اينجانب ............................................. اعلام مي دارم که هيچگونه بيماري و ناراحتي جسمي و مانع پزشکي یا قضائی براي کار در مؤسسه خدمات مالي و حسابرسي حساب آرا ندارم و تعهد مي نمايم اطلاعات فوق کاملاٌ صحيح بوده و هرگاه خلاف آن مشخص و معلوم گردد شرکت مي تواند از ادامه کار اينجانب جلوگيري نمايد و خسارت قطعي يا احتمالي را مطالبه و دريافت نمايد تکمیل این پرسشنامه  هيچگونه تعهد استخدامي برای شرکت ایجاد ننموده  و در مدت بکارگماری آزمایشی از آئين نامه انضباطي شرکت کاملاٌ اطلاع حاصل نمودم و موظف به رعايت کامل آن هستم .                           
                                        
                                                                                                                        نام و امضاء متقاضي: